Build an awesome UX portfolio

portfolio
design
ui
ux

#1

How to build an awesome UX portfolio? Check out these slides to showcase your skills. 14 Ways to an Impressive UX Design portfolio